ŞİRKET KURULUŞU ve ŞİRKET TESCİLİ ESNASINDA TERCÜME


ŞİRKET KURULUŞU ve ŞİRKET TESCİLİ ESNASINDA TERCÜME

Şirket Kuruluşu ve Şirket Tescili Esansında Tercüme Hizmeti
Şirketlerin üçüncü şahıslar tarafından bilinmesi adına ticari ünvan, adres, faaliyet konusu vb bilgilerini tescil ettirmeleri gerekmektedir.İşletmenin merkezinin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafınca yapılan sicil tescil işlemi şirket yetkilisinin veya müdürünün başvurusu ile gerçekleşir. Şirketin bağlı bulunduğu Ticaret Odaları veya Sanayi Odaları bünyesinde bulunan Ticaret Sicil Müdürlükleri’ne randevu alarak başvuru yapılır, şirket yetkilisi kimlik ve dilekçe ile ibraz ettiğinde sicil tasdik işlemini başlatmış olur.Sicil Tescil İşlem süreci sicil tasdikine neden olan konunun gerçekleşmesinden itibaren 15 iş günü içinde yapılır. 


Yabancı Ortaklı Ya da Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu
Şirket kurma süreci şirket merkez adresinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi’nden Şirket Tüzel Kişiliği adına potansiyel vergi numarası alınması ile başlar. Potansiyel Vergi Numarası alma işlemi sırasında Şirket Ana Sözleşmesi ve potansiyel vergi numarası talebine bağlı dilekçe vergi dairesine ibraz edilmelidir. Şirket ortakları veya müdür, genel müdür gibi yetkililer arasında yabancı ülke vatandaşı gerçek ya da tüzel kişiler mevcut ise kişiler için de potansiyel vergi numarası talebinde bulunulur ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin tüm resmi kurumlarda yapacakları işlemler sırasında beraberlerinde pasaportlarının noter onaylı tercümesi ve kişilerin anadilinde noter yeminli sözlü tercüman bulundurması gerekmektedir. Noter onaylı pasaport tercümesi yeminli tercüme bürosuna bağlı yeminli tercüman tarafından yapılır. Tercüme edilmiş dosya iki nüsha çıktı şeklinde hazırlanır. Evrak yeminli tercüman tarafınca ıslak imzalı ve kaşeli hazırlandıktan sonra tercümanın zabıtının bulunduğu noterlik makamı tarafından noter onaylı tercüme tasdiki yapılır. Onaylanan evrakın bir kopyası noterlik makamınca muhafaza edilmektedir. Eğer daha fazla nüsha talebi yok ise bir nüshası da müşteriye teslim edilir. Noter onaylı pasaport tercüme işlemi öncesi pasaportun orjinali yeminli tercüme şriketine ve noterlik makamına onay sırasında ibraz edilmek zorundadır.

TESCİL TALEBİNDE GEREKLİ OLAN EVRAKLAR
Gerçek Kişilerin İbraz Edeceği Evraklar:
•Dilekçe
•Noter tasdikli ticaret ünvanı tasdiknamesi
•Resimli nüfus cüzdanı sureti
•Vergi Levhası fotokopisi
•Noter tasdikli imza beyannamesi
•Tutulan defterlerin tasdik sayfasının fotokopisi

Tüzel Kişilerin Ekleyeceği Belgeler:
•Dilekçe
•Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış Şirket Ana Sözleşmesi
•İmza Beyannamesi
•Ortakların noter onaylı nüfus cüzdanı sureti
•Taahhütname
•Ayni sermaye konulmuş ise mahkeme onaylı bilirkişi raporu ve mahkeme kararı
•Şirket sermayesinin binde birinin Tüketiciyi Koruma Fonu’na yatırıldığına dair makbuz
•Kuruculardan tüzel kişi varsa, kurulacak şirkete iştirak kararı

Perpa İstanbul Ticaret Odası ’nın da bulunduğu Perpa Ticaret Merkezi ’nde hizmet veren Kurumsal Tercüme, şirket kuruluşu ve şirket tescil işlemleri sırasında evrakların noter onaylı tercüme işlemini ve Ticaret Odası ve Ticaret Sicil Müdürlükleri nde yapılacak yeminli sözlü tercüme işlemlerinde gerekli desteği sağlamaktadır. Daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için info@kurumsaltercume.com adresimizden iletişime geçebilirsiniz.
 


Anahtar Kelimeler :